Pro Závodníky:

VI. ročník ŘEČICKÉ TraktorTriády   18.6.2016

 

Prosíme závodníky aby k závodu přistupovaly velmi obezřetně a vyvarovali se jakého koli riskantního jednání které by mohlo ohrozit je či ostatní účastníky a návštěvníky  na zdraví či životě.

  Registrace (zápis) závodníků probíhá do 10.00 hod. v den závodu pro pomalejší uděláme vyjímku!,startovné je 250kč které se platí při registraci (na jeden traktor může být zaregistrováno více jezdců, každý dostane vlastní startovací číslo a každý zaplatí startovné 250kč). Zápis je rozdělen do tří kategorií TOVÁRNÍ , DOMADĚL , VETERÁN ,bez rozdílu pohonu, výkonu Veterán min.40let věku (každý závodník podepisuje prohlášení a souhlas s podmínkami závodu,viz níže)) . Start v dané kategorii probíhá podle (pořadového) startovního čísla (pořadí dle registrace) prostě kdo dřív přijde ten dřív jede !!  (nejrychlejší, nejzručnější  vyhrává)

PROGRAM:  18.6.2015

10:30  spanilá JÍZDA

11:00  START závodu Traktorů + závod Čtyřkolek

- 1.úkol-  zachran bábu

- 2.úkol-  jízda naslepo

pořadí na startu: 1.tovární  2.čtyřkolky 3.domaděly 4.čtyřkolky  5.veteráni  6.čtyřkolky

volné DISCIPLÍNY:

- jízda čtyřkolek,volné jízdy

- přetahovaná,Kírovec k700

- lidský traktor

-NOVINKA !!!!!!!!!!!!!

 15.00 - 16.00 Hod.

 SDH Řečiče představí a předvede Stříkačku z roku 1926

 

-Předpokládané vyhlášení výsledků cca 16-17Hod.

 

 

                 Prohlášení účastníka závodu

ŘEČICKÁ TRAKTORTRIÁDA  - 18.6.2016

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………….


Datum narození:  …………………………………………………………………………………………..


Adresa bydliště:  ………………………………………........................................................................

 Toto prohlášení je nedílnou součástí startovních podmínek k účasti v závodu Řečická traktortriáda pořádaná dne 18.6.2016

 Vyjádřením souhlasu s těmito startovními podmínkami účastník závodu potvrzuje svou účast v závodě, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže podepsaným účastníkem a pořadatelem závodu Řečická Traktortriáda.

Shora uvedený účastník závodu prohlašuje a souhlasí, že:

- disponuje požadovanými znalostmi o motoristickém sportu v předmětné disciplíně závodu Řečická Traktortriáda,

- je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit, přičemž pořadatel doporučuje absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu Řečická Traktortriáda, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

- není oprávněn požadovat na pořadateli jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu;

- se účastní závodu Řečická Traktortriáda výlučně na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a vlastní riziko a dále přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé jeho spolujezdcům a osobám, které jsou členy závodního týmu účastníka a odpovídá i za případné způsobené škody, které vzniknou pořadateli či třetím osobám v důsledku jednání těchto osob;

- bude bezvýhradně respektovat pokyny pořadatele a organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů - rozhodčích. V případě porušení či nerespektování těchto pokynů účastník závodu odpovídá v celém rozsahu za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne pořadateli a jakékoliv další třetí osobě;

- odpovídá za bezvadný stav bezpečnostních prvků používaného stroje (traktoru) a jeho příslušenství, jako jsou například bezpečnostní pásy nebo helmy;

- pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník dodrží na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

- jeho účast a sportovní výkon v závodě budou pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou (audio,vide,foto)visuálně zaznamenány;

- poskytuje pořadateli závodu neodvolatelné a časově i teritoriálně neomezené svolení ve smyslu ust. § 12 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení závodu Řečická Traktortriáda, či v průběhu jeho doprovodných akcí, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, za účelem prezentace tohoto závodu a případně i pro další obdobné účely, a to bez nároku účastníka na jakoukoliv odměnu;

- má právo odmítnout absolvování soutěže, či její části, avšak bez vrácení registračního poplatku – startovného, které zůstává ve vlastnictví pořadatele závodu.

Účastník bere na vědomí, že:

- pořadatelem nebylo uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodu Řečická Traktortriáda. Pořadatel doporučuje uzavřít účastníkovi pojištění;

- všichni závodníci mají povinnost účastnit se závodu s vhodnou ochranou hlavy – přilbou;

-nikdo z účastníků se nesmí účastnit závodu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;

- pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení. Účastník bere na vědomí, že z kapacitních důvodů převezme věci pořadatel do úschovy pouze ve výjimečných případech;

l pořadatel neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí a stezek.

Vyjádřením souhlasu s tímto prohlášením účastník potvrzuje, že informace a prohlášení poskytnuté účastníkem v těchto startovních podmínkách závodu Řečická Traktortriáda, resp. v tomto prohlášení, jsou pravdivé a úplné.

 

  Místo a datum            ………………………………………………………….             

 

  Podpis:                        Souhlas  Účastníka.                                                      Pořadatel: Petr Šabatka